BIOREZONANČNÁ TERAPIA

Biorezonančná terapia (BRT) spočíva v korekcii funkcii organizmu pôsobením elektromagnetických vĺn prísne určených parametrov, podobne ako ladička zodpovedá určitému frekvenčnému spektru zvukovej vlny. Myšlienka BRT pomocou slabého elektromagnetického vlnenia, vlastných samotnému pacientovi, prvykrát bola vypovedaná a vedecký podložená F. Morellom v roku 1977. V normálnom fyziologickom stave organizmu sa udržiava relatívna synchronizácia rôznych vlnových procesov, a pri patologických stavoch sú zistené zmeny vlnových harmónii. To sa môže odraziť na narušení rytmov základných fyziologických procesov, napr. prudký vzrast mechanizmov vybudenia alebo brzdenia v centrálnej nervovej sústave a zmeny v kortiko-subkortikálnom pôsobení. Preto rezonančné pôsobenie a stupeň synchronizácie systémov organizmu pri ich fungovaní ma vážnu úlohu.
BRT – je terapia elektromagnetickými vlnami s ktorými štruktúry organizmu prichádzajú do rezonancie. Vzájomné pôsobenie je možné ako na bunkovej úrovni, úrovni membrán, tak aj na úrovni orgánu, systému orgánov a celkového organizmu. Základná idea použitia BRT v medicíne je v tom, že pri správnom výbere frekvencie a tvaru liečebného (elektromagnetického) pôsobenia možno posilniť normálne (fyziologické) a oslabiť patologické vlnenia v organizme človeka. Preto, biorezonančné pôsobenie môže byť cielene na neutralizáciu patologických, alebo aj na obnovenie fyziologických vlnení, porušených pri patologických stavoch.
Predložená metóda, na rozdiel od väčšiny známych metód fyzioterapie, sa nespája s ohrevom tkanív, čo dovoľuje túto metódu zaradiť medzi „ liečebné faktory nízkej intenzity“ (informačné pôsobenie). Zariadenia pre realizáciu metódy môžu byť s elektrickým pôsobením (kontakt s pokožkou s použitím vodivých elektród) a elektromagnetickými – (bez kontaktu, cez induktory rôznych typov).
Pripravené metodické pokyny sú zasvätené súčasným prístupom k BRT. V súlade s predstavami autorov, najväčšiu prioritu treba dávať variantom metódy, založených na výbere frekvenčného režimu a tvaru liečebného signálu pomocou spätnej väzby od pacienta, alebo tým, pri ktorých tvar liečebného signálu, napr. zodpovedajúcich spontánnych biopotenciálom rôznych štruktúr v normálnom (fyziologickom) stave organizmu. Na základe toho v súčasnosti rozlišujeme dva základné typy terapie:
a. endogénna BRT – terapia vlastným elektromagnetickým vlnením organizmu po ich špeciálnom spracovaní
b. exogénna BRT – terapia vonkajšími signálmi, s ktorými jednotlivé orgány a systémy organizmu človeka rezonujú, napr. magnetickými poľami, generované špeciálnymi generátormi
Rozpracované a aprobované autormi varianty BRT sa môžu použiť pri liečení širokého spektra patologických stavov v stacionárnych a ambulantných podmienkach, tak isto aj v domácich podmienkach pod dohľadom lekára, vo forme mono terapie alebo ako časť komplexnej terapie. Všetky varianty BRT sa môžu vykonať po splnení podmienky: chorý musí byť vyšetrený bežnými súčasnými metódami s určením diagnózy.
BRT – je liečenie endogénnymi a/alebo exogénnymi elektromagnetickými vlnami nízkej intenzity presne určeného tvaru a frekvencie, vyvolávajúce odozvu v organizme. Novinkou je použitie rezonančných stavov organizmu ako parametrov elektromagnetického pôsobenia. Liečenie je založené na potlačení patologických, obnovení fyziologických frekvenčných spektier vlnení a podpore relatívnej synchronizácie rôznych vlnových procesov, tvoriacich fyziologickú homeostázu organizmu
Vyhlásenie k použitiu:
Vďaka univerzálnosti prístupu k liečeniu rôznych chorôb a jeho maximálnej individualizácie vo vzťahu ku každému konkrétnemu pacientovi (endogénna BRT) je okruh liečiteľných patológii pomocou BRT dostatočne široký:
· funkčné poruchy rôznej genézy
· choroby centrálnej nervovej sústavy a zmyslových orgánov
· choroby vegetatívno-nervového systému
· chorobné syndrómy rôznej lokalizácie a genézy
· choroby krvného obehu
· choroby dýchacích orgánov
· choroby žalúdočno-črevného traktu
· choroby kože a podkožných buniek
· choroby pohybového systému
· choroby močovo-pohlavných orgánov
· zlé sa hojace rany a jazvy

Kontraindikácie k použitiu
V súčasnej dobe absolútne kontraindikácie pre endogénnu BRT nie sú známe. Možnými kontraindikáciami môže byť nedocenenie chorým svoj stav (psychické choroby) alebo sťažený kontakt s pacientom.
Kontraindikácie pre exogénnu BRT sú:
· tehotenstvo
· vrodené poruchy centrálnej nervovej sústavy
· kardiostimulátor
· citlivosť na elektrický prúd
· stav prudkého psychického povzbudenia alebo opojenia

Pre vykonanie BRT sa používajú prístroje:
1. Prístroj pre elektropunktúrnu diagnostiku a elektro-, magneto- a farebnú terapiu na BAB a BAZ „Mini expert- DT“ (v prevedení autonómnom Mini expert DT alebo s programovým zabezpečením Mini expert PK) reg. číslo 95/311= -121 (výrobok Imedis Moskva)
2. Prítroj pre adaptívnu biorezonančnú terapiu „Imedis-BRTA“ (autonómny „Imedi-BRTA“ a „Imedi-BRT-PK“ s programovým vybavením.), reg. číslo 95/311-120 (výrobok Imedis Moskva).
3. Prítroj pre adaptívnu biorezonančnú terapiu „Mini-Expert-T“ s programovým vybavením.

Na základe rozpracovaných typov BRT je pôsobenie slabými elektromagnetickými poliami s určitými charakteristikami, vstupujúce do rezonancie s vibráciami orgánov a tkanív pacienta. Rôzne varianty BRT sa odlišujú frekvenčnými charakteristikami, formou signálu a určením pôsobenia.

Endogénna BRT.
Nakoľko človeku vlastné vibrácie (signály) majú elektromagnetickú podstatu, je možné ich snímanie pomocou elektród alebo induktorov a ich prenos na vstup prístroja BRT. Prejdúc v prístroji špeciálne spracovanie (priestorovo – časovú, frekvenčnú, nelineárnu filtráciu, separovanie), kmitania s výstupu prístroja pomocou vodičov, elektródov a induktorov sa vracajú k pacientovi. Elektromagnetické pole pacienta okamžite reaguje na tieto terapeutické signály a korigované frekvencie sa znova vracajú do prístroja atď. Takto v procese terapie pacient a prístroj vytvárajú uzavretý obvod adaptívnej regulácie, výsledkom sa spracované signály znovu a znovu vracajú k pacientovi. Následne sa oslabujú alebo celkom odstraňujú patologické kmitania, zosilňujú sa fyziologické a postupne sa obnovuje dynamická rovnováha v organizme (homeostáza). Takýmto spôsobom pri endogénnej VRT sú parametre elektromagnetickej stimulácie určované stavom pacienta, pôsobenie je maximálne individuálne, čo dovoľuje považovať túto metódu za optimálnu pre nastavenie spôsobov liečenia.

 

Spôsob detoxikácie a regenerácie organizmu

 

Vynález patrí do medicíne a môže byť použitý k detoxikácii a regenerácii organizmu. Technickým výsledkom je zlepšenie celkového stavu zdravia pacienta až do jeho úplného uzdravenia, vďaka odstráneniu skrytých ložísk patológie nezávisle od ich pôvodu a umiestnenia v organizme a nasledujúcej úplnej postupnej a bezpečnej detoxikácie organizmu a všetkých jeho štruktúr až do bunkovej úrovne. Tento spôsob sa uskutočňuje za pomoci  pôsobenia na jeho rôzne systémy žiarením elektromagnetických vibrácií s príslušnými frekvenčno-fázovými charakteristikami vykonávajúcimi protistresovú terapiu, ničia pri diagnostike zistené ložiská toxických záťaží, zvyšujú stupeň adaptačných rezerv organizmu a tiež vykonávajú eliminovanie rôznych druhov mikroorganizmov. Pritom zo začiatku s pomocou prístroja vegetatívno – rezonančného testovania vykonávajú meranie frekvencie vibrácií žiarenia biofyzického poľa pacienta, ďalej pôsobia na organizmus pacienta vonkajším žiarením s frekvenciou, ktorá sa postupne zmenšuje od nameranej veličiny po veličinu, charakterizujúcu biologický štandard, a eliminácia rôznych druhov mikroorganizmov sa uskutočňuje v poradí: vírusy, helminty, baktérie, plesne, prvoky, medzi etapami detoxikácie organizmu od toxínov mŕtvych mikroorganizmov a ich oslabených zostatkov s pomocou rezonančnej frekvencie, homeopatie a fytoterapie, pričom v procese prevedenia detoxikačných úkonov sa vykonáva jeho psychoemocionálne uvoľňovanie, podľa čoho sa s pomocou „zavlaženia“ a fytoterapie vykonáva postupná detoxikácia systémov organizmu v poradí: pečeň a podžalúdková žľaza, lymfa a krv, obličky, pľúca a srdce, spojivové tkanivá, veľké kĺby a steny artérií a žíl, malé kĺby a steny artérii a žiliek.

Opísanie vynálezu.

 

Vynález patrí  k oblasti medicíny a môže byť použitý pri vytvorení dôsledného komplexu energo-informačných metód pôsobenia v kombinácií s použitím prostriedkov prírodného a rastlinného pôvodu, určené orientáciu, a tiež mechanickej detoxikácie pre normalizáciu životnej činnosti organizmu človeka.

 

Organizmus človeka je otvorený kybernetický systém regulácie, ktorý si ustavične vymieňa informácie s vonkajším prostredím. Za posledné roky sa zaznamenalo narušenie ekologickej rovnováhy planéty v dôsledku znečistenia okolitého prostredia. K tomu sa zaznamenávajú výrazné zmeny vážnych astrofyzických parametrom Zeme, ako rýchlosť rotácie, sklon osi. Pozoruje sa zvýšenie frekvencie vibrácií prirodzeného elektromagnetického poľa planéty. Zvýšenie frekvencie elektromagnetických vibrácií ( ako umelého tak aj prirodzeného charakteru) stimuluje, z jednej strany, aktivitu už existujúcich patogénnych mikroorganizmov, z druhej strany, podporenie výskytu druhov- mutácií, premeny nepatogénnych foriem na patogénne. Podľa parazitológa Astafeva, 30% predtým nepatogénnych baktérií získali vlastnosti pre človeka a okrem toho, sa stali necitlivými na kyslosť, antibiotiká, kovy, radiáciu. Ba čo viac, mikrobiológovia určujú, že vo výsledku použitia antibiotík sa objavili mutácie baktérií, prispôsobených žiť bez bunečnej steny. Zvýšilo sa množstvo druhov jednoduchých patogénov od 3 do 15, a helminty (v rôznych fázach rastu) ovplyvňujúce vnútorné orgány v značne väčšej miere, než tráviaci trakt. Zaznamenal sa rast čísla neriešiteľných chorôb s netypickými klinickými prejavmi ( syndróm chronickej únavy, atypická rakovina, SPID, cystické zmeny orgánov atď.). V dôsledku vyššie uvedeného úspešného aplikovania rôznych metód detoxikácie a regenerácie organizmu sa dnes stávajú málo efektívnymi alebo sa neuplatňujú vôbec.

Známy spôsob regenerácie organizmu sa vykonáva v dvoch etapách. V prvej etape sa vykonáva mechanická detoxikácia organizmu pomocou požitia očisťujúcej soli s nasledujúcim rektálnym zavedením preháňadlového odvaru zbierky liečivých rastlín, vykoná sa jednodňový liečebný pôst, potom sa stanoví nesolená zeleninová diéta c periodickým rektálnym zavedením ukľudňujúceho, žlčového a tonizujúceho odvaru zbierky liečivých rastlín, ako aj očistou pečene s pomocou príjmu podávaného množstva olivového oleja a citrónovej šťavy 4-5 krát po 15 minútach pri priložení ohrievača na oblasť pečene s nasledujúcim príjmom vitamínového odvaru zbierky liečivých rastlín. V druhej etape sa vykonáva 4-dňové liečebné hladovanie s periodickým rektálnym zavedením preháňadlového, ukľudňujúceho, žlčového a tonizujúceho odvaru zbierky liečivých rastlín ( Patent RF N 2063766, „Spôsob regenerácie organizmu“, kl. A 61 K 35/78, rok 1996). Nedostatkom daného spôsobu je jeho diskomfortnosť, namáhavosť pre nutnosti prevedenia dlhotrvajúceho liečebného hladovania a periodického zavádzania odvarov zbierky liečivých rastlín rektálne do organizmu. Upravený spôsob detoxikácie zasahuje v celku pečeň a tráviaci trakt, mikroorganizmy v rôznych formách, postihnuté druhé orgány (mozog, pľúca, srdce a tď.) a úmyselne sa nepotláča. Pritom tiež nevzniká úmyselné zničenie skrytých ložísk toxických a infekčných záťaží. Okrem toho, pri prítomnosti niektorých druhov helmitov, napríklad multilokulárný Echinococcus, tento spôsob kontraindikuje, pretože účinky detoxikácie môžu viesť k pretrhnutiu cysty a zgeneralizovaniu kolonizácie organizmu parazitmi.

 

Známy spôsob prevedenia protistresovej terapie, je používanie systémovo – imanentného podráždenia vo forme frekvencií, ktoré odpovedajú frekvenciám mozgových vôlí človeka a orientujú sa výlučne na reguláciu ( Gotovskij, Kosareva, Frolova „Krátky návod pre indukčnú terapiu“, „IMEDIS“, rok 1999). Uvedený spôsob nevedie k úplnej regenerácii organizmu, a prevedený osobitne a nie hneď za celkovým zosúladením frekvenčných charakteristík organizmu, neposkytuje citeľný efekt.

 

Známy spôsob energo-informačnej terapie, s pomocou ktorého sa uskutočňujú cielené pôsobenia na jednotlivé druhy organizmov a umožňujú ich eliminovanie bez použitia špeciálnych alopatických alebo homeopatických liečivých prostriedkov (Gotovskij, Kosareva, Frolova „Biorezonančno – frekvenčná diagnostika a terapia vírusov, prvokov, helmintov“. Metodické odporúčania, „IMEDIS“, rok 1999). Jednako bez predbežného blokovania ložísk toxických zaťažení je eliminovanie mikroorganizmov málo efektívne, pretože sa produkujú v daných ložiskách opäť a opäť. Ešte jedným nedostatkom daného spôsobu je to, že nie je stanovené sledovanie a postupné vyničenie z organizmu toxínov, tvorených v dôsledku záhuby mikroorganizmov. Avšak práve kritické množstvo nahromadených jedov, takých ako napríklad, aflatoxíny a iné, čo môže byť príčinou prudkého zníženia imunity a dokonca smrteľného výsledku.

 

Výsledkom vynálezu je značné zlepšenie celkového stavu zdravia pacienta skoro do jeho plného uzdravenia, vďaka odstráneniu skrytých ložísk patológie nezávisle od ich pôvodu a umiestnenia v organizme a nasledujúcej úplnej bezpečnej detoxikácie organizmu a všetkých jeho štruktúr až do bunečnej úrovne.

 

Uvedený výsledok sa dosahuje tým, že v navrhnutom spôsobe sa postupne uskutočňujú harmonizácie biofyzického poľa človeka, vykonáva sa protistresová terapia, blokovanie a odstránenie ložísk toxických záťaží, zvyšovanie stupňa adaptačných rezerv organizmu, a potom sa vykonáva postupné eliminovanie rôznych druhov mikroorganizmov v postupnosti: vírusy, helmity, baktérie, plesne, medzi etapami detoxikácie od intoxikačných zahubených jedov a od oslabených parazitov, pričom v procese prevádzania detoxikačných úkonov pre

optimalizáciu funkcií nervových spojov a energetických meridiánov organizmu sa vykonáva jeho psychoemocionálne vyprázdnenie, podľa čoho s pomocou refluxu a fitoterapie vykonáva postupnú detoxikáciu organizmu: pečeň a podžalúdková žľaza, lymfy a krv, obličky, pľúca a srdce, spojivové tkanivá, veľké kĺby a steny artérií a žíl, malé kĺby a steny arteriol a žiliek.

 

Spôsob sa uskutočňuje nasledovným spôsobom.

 

Najskôr sa vykoná vegetatívno – rezonančné testovanie celkových frekvenčných charakteristík organizmu pacienta. Pri zistení zvýšenej frekvencie sa vykoná harmonizácia biofyzického poľa pacienta pomocou pôsobenia na jeho organizmus vonkajším žiarením, napríklad od aparátu MINI-EXPERT-DT s frekvenciou, ktorá sa postupne znižuje od nameranej zvýšenej veličiny, do veličiny biologického normálu (1 seansa 2-3 minúty). To privádza k vytvoreniu optimálneho biofyzického poľa pre životnosť organizmu človeka a nepriaznivej frekvencie prostredia pre patologické mikroorganizmy, čo vedie k potlačeniu činorodosti patogénnej mikroflóry a fauny, nezávisle od ich druhov a miest lokalizácie. Bez uskutočnenia danej akcie dominantná zvýšená frekvencia organizmu bude vcelku významne rušiť detoxikáciu a neustále vyživovať patologické elementy a mikroorganizmy.

 

Ďalej sa vykonáva protistresová terapia, napríklad s pomocou aparátu IMEDIS-FOLJA, vyberie sa špeciálny protistresový program individuálne podľa ukazovateľov. To dáva možnosť odstrániť post-stresové psychické blokády alebo zrušiť utlmovanie imunitného systému. Pritom sa rešpektuje, že centrálny nervový systém je v najväčšej miere zraniteľný pre intoxikáciu. Preto po prevedení frekvenčnej harmonizácie, kedy je časť patologickej mikroflóry zahubená, je nevyhnutné zmierniť negatívne prostredie vzniknutých toxínov v prvom rade v centrálnej nervovej sústave. Doba trvania: 20-30 minút.

 

Ďalej sa vykonáva blokáda a následná likvidácia ložiska toxickej záťaže, ktorá je centrom šírenia patologickej informácie. Takéto ložiská môžu byť zistené pri vegetatívno-rezonančnom testovaní geopatogénej, rádioaktívnej, elektrosilovej záťaže. Pre zmiernenie vyššie uvedených záťaží môže byť pripravený, napríklad, frekvenčný homeopatický preparát pomocou prenosu rezonančno-frekvenčných charakteristík individuálnych stupňov záťaží v určenej potencii na homeopatickú krupku. Takýto preparát ihneď blokuje vlnové žiarenie z patologického ložiska, no pre jeho úplnú likvidáciu sa daný preparát doporučuje použiť v podobe aplikácie v oblasti postihnutia počas týždňa.

 

Ďalšou etapou je zvýšenie bunečných adaptačných rezerv pomocou vyvedenia z organizmu jedovatých chemických látok, nahromadených v bunkách a medzibunečnom priestore. Také toxíny ako benzo propylén, benzol, xylén, toluén, pesticídy a jedovaté farbivá v životne dôležitých orgánoch, osobitne v pečeni, značne znižujú adaptačné rezervy. Deaktivácia jedov sa vykonáva s pomocou vonkajších žiarení elektromagnetických vibrácií v rozsahu frekvencií, vlastných týchto látok, ale v protifáze s pomocou, napríklad, aparátov IMEDIS-Expert, IMEDIS-DT.